» Down Galicia e Política Social asinan un novo convenio para o financiamento das actividades, programas e servizos da Federación

Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, e Fabiola García Martínez, Conselleira de Política Social, asinaron esta semana un novo convenio de colaboración entre ambas entidades. Esta sinatura tivo lugar de forma virtual, debido á actual situación de emerxencia sanitaria pola COVID-19.

Este convenio nominativo, que achegará á Federación seiscentos noventa mil seiscentos oitenta e oito euros (690.688€), ten por obxecto contribuír ao financiamento por parte da Consellería de Política Social dos gastos de persoal e gastos correntes da Federación Down Galicia e das súas entidades asociadas para este exercicio, así como doutros gastos derivados da execución de actividades, programas e servizos de promoción da autonomía persoal e de prevención e atención á dependencia que Down Galicia ten previsto desenvolver durante o ano 2020.

Con esta sinatura promóvense os programas orientados a favorecer a autonomía e a inclusión socio laboral das 724 persoas usuarias da Federación. Os servizos de Down Galicia e das súas entidades están organizados en diferentes áreas de atención, que comprenden todo o ciclo vital das persoas coa síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais, centrándose este convenio nas áreas de atención temperá, formación e emprego e vida adulta e independente, entre outras.

Down Galicia, na súa de condición de Federación, presta apoio ás entidades membro que traballan na atención ás persoas coa síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais e ás súas familias dende unha perspectiva global, mellorando así a súa autonomía persoal e as súas condicións de vida e favorecendo a súa inclusión na sociedade galega.