De acordo co establecido na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, de 13 de decembro (BOE de 14 de decembro) notificáselle que os seus datos persoais quedan incorporados ó ficheiro da Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (DOWN GALICIA), denominado “COLABORADORES Y ACTOS VARIOS”, e solo se usarán, segundo proceda, para prestarlle o servizo solicitado, comunicarse con Vd., enviarlle información, e para realizar as xestións pertinentes. Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos mesmos, mediante escrito dirixido ó responsable do ficheiro da Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (DOWN GALICIA) acompañado de DNI, que nos pode remitir o Fax Nº 981 534 546, vía correo electrónico á dirección downgalicia @ downgalicia.org ou por correo postal a R/Alejandro Novo González,1, 15706 Santiago de Compostela (A Coruña).

    Lido y acepto