• VIndependente

 • AtTempera (1)

 • Envellecemento (1)

 • Educacion (1)

 • Emprego_gal2018

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 1. QUEN INFORMA

FEDERACION  GALEGA DE  INSTITUCIONS PARA A  SINDROME DE DOWN, con  CIF: ESG15665144 é o responsable do tratamento dos datos persoais dos/as nosos/as usuarios/as. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais, ou Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

FEDERACION  GALEGA DE  INSTITUCIONS PARA A  SINDROME DE DOWN comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptará as medidas necesarias para evitar á súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo con establecido no Regulamento.

 1. ONDE INFORMA

FEDERACION  GALEGA DE INSTITUCIONS PARA A SINDROME DE DOWN, a través da páxina web, no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso Legal”.

 1. TRATAMENTO DE DATOS

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

 1. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou  precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

 1. COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes se dirixen exclusivamente o/a seu/súa destinatario/a e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é Vde. o/a destinatario/a indicado/a, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no caso de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola súa banda, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

 1. RESPONSABLES DE TRATAMENTO

De conformidade coa lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que Vde. nos facilita de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo FEDERACION GALEGA DE INSTITUCIONS PARA A  SINDROME DE DOWN o/a responsable dos devanditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

Así mesmo, declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos/as interesados/as e para que os/as empregados/as observen ditas prescricións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto da protección e demais obrigacións de confidencialidade vixentes.

 1. CONSERVACIÓN DE DATOS

Os datos serán conservados mentres dure a relación que xera o devandito tratamento ou durante os anos necesarios para o cumprir as obrigacións legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme ao disposto na normativa, transcorrido o prazo legalmente establecido serán eliminados. (Ver en cada finalidade o prazo de conservación).

 1. COMUNICACIÓN DE DATOS

Os datos non serán cedidos a terceiros sen previo aviso, salvo nos casos en que exista obrigación legal.

 1. DEREITOS DOS INTERESADOS

A normativa de protección de datos confírelle ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

Dereito a revogar: calquera consentimento prestado previamente.

Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo.

Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces.

Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.

Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario. Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Pode solicitar a protección dos seus dereitos que afectan o tratamento dos seus datos ante a Axencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a FEDERACION GALEGA DE INSTITUCIONS PARA A SINDROME DE DOWN en Rúa Alejandro Novo González, 1, 15706 – Santiago de Compostela (A Coruña) ou mediante correo electrónico a downgalicia@downgalicia.org.

Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.

O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo/a propio usuario/a. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do/a autorizado/a. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do/a interesado/a.

 1. FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo polos/as Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:

ACTIVIDADEXestión laboral
FinalidadeXestión do persoal para formalización dun contratro laboral, control de expedientes, xestión de nóminas, control horario, formación, plan de pensións e PRL.
LexitimaciónRelación contractual
Dereitos

Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de portabilidade

Prazos de conservación5 anos desde a finalización do contrato

 

ACTIVIDADEXestión fiscal e contable
FinalidadeTratamento necesario para o cumprimento das obrigacións fiscais e contables
Lexitimación

Relación contractual

Obrigación legal para o/a responsable

Intereses lexítimos prevalentes do/a responsable ou de terceiros

Dereitos

Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de cancelación

Dereito de portabilidade

Prazos de conservación

5 anos desde a finalización do contrato

O tempo necesario para responder de obrigacións legais

 

ACTIVIDADEXestión de contactos
FinalidadeTratamento dos datos para poder manter comunicacións cos/as interesados/as
Lexitimación

Relación contractual

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/a

Dereitos

Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de cancelación

Dereito de oposición

Dereito de limitación

Prazos de conservación

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

Ata a perda relevante do seu uso

 

ACTIVIDADEPrevención de riscos laborais
FinalidadeCumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde
Lexitimación

Relación contractual

Obrigación legal para o/a responsable

Dereitos

Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de limitación

Prazos de conservación

Ata a finalización da relación contractual

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

 

ACTIVIDADEControl laboral
FinalidadeControl de asistencia dos/as empregados/as ao posto de traballo e xestión de vacacións, baixas e outras asistencias
Lexitimación

Relación contractual

Intereses lexítimos prevalentes do/a responsable ou de terceiros

Dereitos

Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de cancelación

Prazos de conservación

Ata a finalización da relación contractual

O tempo necesario para responder de obrigacións legais

 

ACTIVIDADEXestión de candidatos/as a un posto de traballo
FinalidadeSelección de persoal e provisión de postos de traballo mediante xestión de curriculum, entrevistas persoais e probas de valoración
Lexitimación

Intereses vitais do/a interesado/a ou doutras persoas

Consentimento expreso do/a interesado/a

Dereitos

Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de cancelación

Prazos de conservaciónMáximo 1 ano

 

ACTIVIDADEXestión de doantes económicos
FinalidadeXestión dos datos de interesados/as en realizar unha achega á entidade e o control correspondente para a súa dedución ante a Axencia Tributaria
Lexitimación

Relación contractual

Consentimento expreso do/a interesado/a

Dereitos

Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de cancelación

Dereito de limitación

Prazos de conservación

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

 

ACTIVIDADEOrganización de eventos e actividades
FinalidadeXestión e coordinación de actividades e eventos afíns á actividade da entidade. Control de asistencia e participantes.
Lexitimación

Relación contractual

Consentimento expreso do/a interesado/a

Dereitos

Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de cancelación

Prazos de conservación

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

O tempo necesario para responder de obrigacións legais

 

ACTIVIDADEComunicación informativa e notificacións
FinalidadeDifusión de actividades e notificacións de información relevante relacionada coa actividade da entidade
Lexitimación

Intereses lexítimos prevalentes do/a responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do/a interesado/a

Dereitos

Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de cancelación

Dereito de oposición

Dereito de limitación

Prazos de conservaciónAta a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

 

ACTIVIDADEXestión de expediente de usuario/a
FinalidadeXestión de datos para o apoio e a integración, a formación, procura de emprego, e o cubrir todas as súas necesidades na evolución da persoa como un servizo integral
Lexitimación

Relación contractual

Intereses vitais do/a interesado/a ou doutras persoas

Consentimento expreso do/a interesado/a

Dereitos

Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de cancelación

Dereito de oposición

Dereito de limitación

Prazos de conservación

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

O tempo necesario para responder de obrigacións legais

 

ACTIVIDADEXestión multimedia
FinalidadeTratamento de imaxes e/ou vídeos para a difusión e promoción en medios de comunicación e redes sociais das actividades
LexitimaciónConsentimento expreso do/a interesado/a
Dereitos

Dereito de acceso

Dereito de cancelación

Dereito de oposición

Dereito de limitación

Prazos de conservación

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

Ata a perda relevante do seu uso

 

ACTIVIDADEXestión de voluntarios/as e alumnos/as en prácticas
FinalidadeXestión dos datos destas persoas que prestan apoio nas actividades da entidade e realizan as correspondentes prácticas na área designada
Lexitimación

Relación contractual

Consentimento expreso do/a interesado/a

Dereitos

Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de cancelación

Dereito de limitación

Prazos de conservación

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

O prazo legalmente establecido pola normativa específica