Punto virtual :: Down Galicia

PUNTO VIRTUAL DE EDUCACIÓN
SERVIZO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

 

SERVIZO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA DE DOWN GALICIA

 

A educación inclusiva: un dereito fundamental

A educación é un dereito fundamental de todas as persoas, e facelo efectivo esixe garantir que todos os nenos e nenas, mozos e mozas teñan acceso a un sistema educativo de calidade en igualdade de oportunidades. Un sistema que recoñeza o valor da diferenza e apoie a todo o alumnado para conseguir o seu máximo desenvolvemento.

O dereito a unha educación inclusiva está avalado pola Convención Internacional da ONU sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, que no seu artigo 24 recoñece o dereito á educación desde unha perspectiva de dereitos humanos, de acordo co modelo ecolóxico da discapacidade, e cos principios de respecto, non discriminación, participación e inclusión, e igualdade de oportunidades.

Nela establécese que os “Estados Partes asegurarán:

 • Que as persoas con discapacidade non queden excluídas do sistema xeral de educación por motivos de discapacidade, e que os nenos e as nenas con discapacidade non queden excluídos do ensino primario gratuíto e obrigatorio nin do ensino secundario por motivos de discapacidade
 • Que persoas con discapacidade poidan acceder a unha educación primaria e secundaria inclusiva, de calidade e gratuíta, en igualdade de condicións coas demais, na comunidade na que vivan
 • Que fagan os axustes razoables en función das necesidades individuais
 • Que preste o apoio necesario ás persoas con discapacidade, no marco do sistema xeral de educación, para facilitar a súa formación efectiva
 • Que faciliten medidas de apoio personalizadas e efectivas en contornos que fomenten ao máximo o desenvolvemento académico e social, de conformidade co obxectivo da plena inclusión.”

Este é o noso marco normativo, de obrigado cumprimento en España dende a súa ratificación no 2008, que ampara cada unha das propostas recollidas neste Punto Virtual.

 

Características e aspectos fundamentais da educación inclusiva da Convención que dan forma á nosa filosofía e ás nosas actuacións:

 • Un enfoque que implica a “todos os sistemas” e que inclúe a “todas as persoas”
 • Unha “contorna educativa integral”
 • Facer fronte ás diferentes formas de discriminación mediante a identificación e eliminación das barreiras xurídicas, físicas, de comunicación e lingüísticas, sociais, financeiras e de actitude nas institucións educativas e na comunidade
 • Proporcionar contornas educativas accesibles, apoio personalizado e axustes razoables que reflictan o respecto e o valor da diversidade
 • Creación de oportunidades para aproveitar o talento e os puntos fortes e únicos de todas as persoas
 • Adoptar todas as medidas pertinentes, incluídas as medidas lexislativas, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, costumes e prácticas existentes que constitúan discriminación contra as persoas con discapacidade e contraveñan o artigo 24
 • As persoas con discapacidade deben ter acceso a unha educación primaria e secundaria inclusiva, de calidade e gratuíta, e levar a cabo unha transición gradual entre ambas as en igualdade de oportunidades. Para cumprir esa obriga, o sistema educativo debe ter catro características interrelacionadas: dispoñibilidade, accesibilidade, aceptabilidade e adaptabilidade
 • Apoio ó persoal docente, para que reciba a formación en educación inclusiva e que dita formación se basee no modelo da discapacidade fundamentado nos dereitos humanos
 • Adoptar medidas de acción positiva para garantir que a educación sexa un ben de calidade para todos
 • Aplicar o enfoque do Deseño Universal para a Aprendizaxe para crear contornas de aprendizaxe adaptables e flexibles e cubrir as necesidades diversas de todos e todas as estudantes
 • Desenvolver modos flexibles de aprender e ensinar
 • Garantir as transicións efectivas
 • O recoñecemento das asociacións como un activo que achega recursos e vantaxes
 • A supervisión e avaliación continua para garantir que non se estea producindo nin segregación nin integración, xa sexa formal ou informalmente

 

Máis información:

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación general núm. 4 sobre el derecho a la educación inclusiva (2016)

Resumo do informe de seguimento da educación no mundo (2020)