TRANSPARENCIA

 

Down Galicia deposita anualmente as súas memorias económicas e de actividades nos seguintes rexistros.

• Rexistro de Asociacións da Consellería de Xustiza e Interior. Nº 398.
• RUEPSS: Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociais Nº: E-1284.

Declarada de Utilidade Pública (UP/60239/SD) pola Orde INT/2958/2006 BOE nº232 (28/09/06)

 

Estatutos e Regulamentos:

Estatutos

Código ético

Protocolo de actuación para a prevención do acoso no ámbito laboral

Política de Calidade

Política de selección de empresas colaboradoras

Política de conflictos de interese

Regulamento de réxime interno

Responsabilidade, autoridade e organigrama

Ideario asociativo de Down España

 

 

Plan Estratéxico:

Plan Estratéxico 2019-2023

 

Memorias de actividades:

Memoria de actividades 2019

Memoria de actividades 2019 (Versión Lectura Fácil)

Vídeo Balance Memoria Actividades 2019

Memoria de actividades 2020

Memoria de actividades 2020 (Versión Lectura Fácil)

Vídeo Balance Memoria Actividades 2020

Memoria de actividades 2021

Memoria de actividades 2021 (Versión Lectura Fácil)

Vídeo Balance Memoria Actividades 2021

Memoria de actividades 2022

Memoria de actividades 2022 (Versión Lectura Fácil)

Vídeo Balance Memoria Actividades 2022

 

Memorias económicas (Contas anuais):

Memoria económica 2019

Táboa resumo Ingresos e Gastos 2019 (Versión Lectura Fácil)

Memoria económica 2020

Táboa resumo Ingresos e Gastos 2020 (Versión Lectura Fácil)

Memoria económica 2021

Táboa resumo Ingresos e Gastos 2021 (Versión Lectura Fácil)

Memoria económica 2022

Táboa resumo Ingresos e Gastos 2022 (Versión Lectura Fácil)

 

Orzamentos:

Orzamento 2020

Orzamento 2021

Orzamento 2022

Orzamento 2023

 

TRANSPARENCIA ENTIDADES MEMBRO DOWN GALICIA:

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN “TEIMA” DE FERROL

DOWN VIGO: ASOCIACIÓN PARA EL SÍNDROME DE DOWN

DOWN PONTEVEDRA “XUNTOS” ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LUGO-DOWN LUGO

FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA

DOWN CORUÑA: ASOCIACIÓN PARA EL SÍNDROME DE DOWN

DOWN OURENSE: ASOCIACIÓN PARA EL SÍNDROME DE DOWN

 

CANAL DE DENUNCIAS

A Federación Down Galicia conta cunha Canle de Comunicación e Denuncias que permita identificar condutas irregulares na Federación e áreas de mellora na xestión interna.
Esta canle para o envío de denuncias está ao dispor de todos os grupos de interese: persoas empregadas e voluntarias de Down Galicia, doantes colaboradores, provedores etc. A Federación Down Galicia pon a súa disposición un formulario para recoller as denuncias que queiran formular, cuxo acceso está ao pé desta páxina.
Tal e como recolle a Política da Canle de Comunicación e Denuncias, a comunicación poderase realizar de maneira anónima. Garantirase o dereito á intimidade e a confidencialidade dos datos persoais incluídos na denuncia. Para estes efectos, os expedientes xerarán un número de referencia que será co que se traballe, de modo que se poida asegurar a imposibilidade de identificación das persoas denunciantes.
As persoas intervenientes en calquera actuación do procedemento de denuncia e investigación da mesma, asumen a obrigación de gardar secreto sobre calquera información á que tivesen acceso en virtude da súa participación, sexa cal for, no proceso.
A vulneración do disposto no presente apartado poderá ser gravemente sancionada.

A Canle de Denuncias está exclusivamente dirixido a recoller denuncias sobre condutas irregulares na Federación Down Galicia. Enviar unha denuncia implica manifestar o estado ilegal, irregular ou inconveniente de calquera acción levada a cabo pola Federación Down Galicia.
Esta canle NON está dirixida a recoller denuncias relativas a condutas irregulares doutras entidades ou no marco da actividade doutras entidades sexan empresas, organizacións non lucrativas ou calquera outro tipo de organización, sexa cal for a súa relación coa Federación Down Galicia. No seu caso, estas denuncias deberán dirixirse ás canles de denuncia das entidades correspondentes.
Tampouco está dirixido a recoller suxestións, comentarios ou consultas sobre a actividade da Federación Down Galicia.
Toda denuncia recibida será analizada e tramitada de acordo o establecido na Política da Canle de Comunicación e Denuncias da Federación Down Galicia.
Para iso, pódese cumprimentar e enviar o seguinte formulario web:

  Achega de documentación: (máx 10 Mb, doc, docx, pdf, rar, zip)

  Leído y Acepto

  Responsable de tratamento: Os seus datos serán tratados por FEDERACION DOWN GALICIA con domicilio social en Rúa Alejandro Novo González, 1, 15736 - Santiago de Compostela (A Coruña).
  Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para xestionar a súa inscrición na xornada solicitada, con base legal no consentimento expreso. Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal.
  Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: downgalicia.dpo@convenceabogados.es, ou tamén por escrito, achegando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade á dirección: Rúa Alejandro Novo González, 1, 15736 - Santiago de Compostela (A Coruña)
  Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos na nosa política de privacidade: www.downgalicia.org