• VIndependente

  • AtTempera (1)

  • Envellecemento (1)

  • Educacion (1)

  • Emprego_gal2018

Aviso Legal

CONDICIÓNS DE USO DO SITIO WEB

Condicións legais. Aceptación das mesmas
Estas condicións xerais (en diante, as “Condicións Xerais”) regulan o uso do servizo de portal de Internet que a Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) presta de forma gratuíta a@s usuari@s de Internet.

O acceso a e/ou a utilización de certos servizos e contidos ofrecidos a@ Usuari@ en e/ou a través do portal atópase sometida a certas condicións particulares propias que, segundo os casos, substitúen, completan e/ou modifican as Condicións Xerais (en diante, as “Condicións Particulares”). Con anterioridade ao acceso e/ou a utilización dos devanditos servizos e contidos, por tanto, @ Usuari@ ha de ler con atención tamén as correspondentes Condicións Particulares. O acceso a e/ou a utilización dos devanditos servizos e contidos expresa a enteira e incondicional aceptación das Condicións Particulares na versión publicada pola Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) no momento en que se produza devandito acceso e/ou utilización.

Obxecto
A través do Portal, Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) facilita a@ Usuari@ o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos postos a disposición do mesmo.

Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) resérvase o dereito a modificar unilateralmente, en calquera momento e sen aviso previo, a presentación e configuración do Portal, así como tamén se reserva o dereito a modificar ou eliminar, en calquera momento e sen previo aviso, os Servizos e as condicións requiridas para acceder e/ou utilizar o Portal e os Servizos.

Condicións de acceso e utilización do Portal
Xeneralidades

Todos os contidos deste Portal, entre outros os textos (incluíndo todos os informes, datos, comentarios, disertacións, exposicións, notas e reproducións), gráficos, logos, iconas, imaxes, arquivos de calquera tipo e software (en diante, os “Contidos”) son de propiedade exclusiva da Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia), ou de terceiras persoas que autorizaron a súa publicación e/ou utilización nesta Web. As melloras e/ou modificacións dos contidos publicados no Portal son tamén de propiedade exclusiva da Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia). Ofrecemos os contidos como un servizo a@ Usuari@, debendo ser utilizados cos fins para os cales foron creados e postos á súa disposición. A publicación de contidos xerados por terceiros é e será debidamente atribuída a quen din ser os seus autores, os que serán únicos e exclusivos responsables do seu contido.

Carácter gratuíto do acceso e utilización do Portal

A prestación do servizo de Portal por parte da Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) ten carácter gratuíto para @ Usuari@ e non esixe a previa subscrición ou rexistro d@ Usuari@.

Obrigación de facer un uso correcto do Portal e os Servizos

@ Usuari@ comprométese a utilizar o Portal e os Servizos de maneira conforme coa lei, co disposto nestas Condicións Xerais, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública, e obrígase a absterse de utilizar o Portal e os Servizos con fins ou efectos ilícitos, contrarios ao establecido nas presentes Condicións Xerais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar o Portal e os Servizos ou impedir a normal utilización ou goce do Portal e dos Servizos por parte d@s Usuari@s.

Medios para a obtención de Contidos

@ Usuari@ deberá absterse de obter, e mesmo de tentar obter, informacións, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de Contidos accesibles a través do Portal ou dos Servizos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto ou se indicaron a este efecto nas páxinas web en que se atopen os Contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet con este propósito sempre que non entrañen un risco de dano ou inutilización do Portal, dos Servizos e/ou dos Contidos.

Uso correcto dos Contidos

@ Usuari@ obrígase a usar os Contidos de forma dilixente, correcta e lícita e, en particular, comprométese a absterse de a) utilizar os Contidos de forma, con fins ou efectos contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública; b) reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os Contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido; c) suprimir, eludir ou manipular ou violar, por calquera medio, os dereitos intelectuais e/ou industriais e demais datos identificativos dos dereitos da Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) ou dos seus titulares incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, as pegadas dixitais, marcas de auga ou calquera mecanismo de información que puider conter os contidos; d) empregar os contidos e, en particular, a información de calquera clase obtida a través do Portal ou dos Servizos para remitir publicidade, comunicacións con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidos a unha pluralidade de persoas con independencia da súa finalidade, así como a absterse de comercializar ou divulgar de calquera outro modo dita información.

Introdución de hiperenlaces para acceder ás páxinas web do Portal e aos Servizos

@ Usuari@ e, en xeral, aquelas persoas que se propoñan establecer un hiperenlace entre a súa páxina web e calquera das páxinas web do Portal ou dos Servizos (en diante, o “Hiperenlace”) deberán cumprir as condicións seguintes: a) o Hiperenlace unicamente permitirá o acceso ás páxinas web do Portal e aos Servizos, pero non poderá reproducilos de ningún xeito; b) só poderán efectuarse hiperenlaces respecto da páxina principal do Portal, salvo autorización expresa e escrita da Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) para facelo respecto doutras páxinas web do Portal ou os Servizos; c) non se creará un ou un border environment sobre as páxinas web do Portal e os Servizos; d) non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre as páxinas web do Portal e os Servizos e, en particular, non se declarará nin dará a entender que Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) autorizou o Hiperenlace ou que supervisou ou asumiu de calquera forma os contidos ou servizos ofrecidos ou postos a disposición da páxina web na que se establece o Hiperenlace; e) excepción feita daqueles signos que formen parte do mesmo Hiperenlace, a páxina web na que se estableza o Hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes á Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia); f) a páxina web na que se estableza o Hiperenlace non conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral e bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública, así como tampouco conterá contidos que violen calquera dereitos de terceiros. O establecemento do Hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre a Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) e @ propietari@ da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte da Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) dos seus contidos ou servizos alí ofrecidos postos a disposición do público.

Responsabilidade por danos e prexuízos

A Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) non se responsabiliza polos danos de calquera natureza que puidese sufrir @ Usuari@ con motivo do acceso e/ou da utilización dos Contidos publicados no Portal.

Aínda cando os Contidos foron preparados coa mira posta na excelencia, ao incorporar información fornecida por terceiros, de ningunha maneira responsabilizámonos pola absoluta veracidade, exactitude ou confiabilidade dos mesmos.

A reprodución de obras e imaxes dentro do Portal realízase con fins meramente informativos e/ou ilustrativos. Salvo onde se expresa especificamente, os dereitos de propiedade intelectual dos mesmos pertencen a@s seus autor@s. A reprodución parcial das obras e imaxes dentro do Portal realízase con propósitos educativos e de difusión cultural, encadrándose dentro das prácticas do “uso xusto” establecidas nos tratados internacionais sobre dereitos de autor.

A información relativa a exhibición de películas cinematográficas, obras de teatro, concursos, exposicións, recitais, mostras e calquera outro tipo de evento publicada no Portal foi obtida dos seus respectivos organizadores. A Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) de ningunha maneira participa na oferta ou provisión dos mesmos nin actúa por mandato, en comisión ou en representación dos mencionados terceiros. Tampouco nos responsabilizamos nin responderemos os danos e prexuízos, sexan estes actuais ou eventuais, materiais ou morais, directos ou indirectos, que sufriren @s Usuari@s e que derivasen da relación que os mesmos establecesen con terceiros cuxos eventos fosen publicados no Portal.

@ Usuari@ responderá os danos e prexuízos de toda natureza que a Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) poida sufrir como consecuencia de incumprimento de calquera das obrigacións ás que queda sometido polas Condicións Xerais.

Utilización do Portal, dos servizos e dos contidos baixo a exclusiva responsabilidade do usuario
@ Usuari@ é consciente de, e acepta voluntariamente, que o uso do Portal, dos Servizos e de calquera dos Contidos ten lugar, en todo caso, baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

Denegación e retirada do acceso ao Portal e/ou aos servizos
A Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao Portal e/ou aos Servizos, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, por iniciativa propia ou a instancia dun terceiro, a aquel@s Usuari@s que incumpran estas Condicións Xerais ou as Condicións Particulares que resulten de aplicación.

Duración e terminación
A prestación do servizo de Portal e dos demais servizos ten unha duración indefinida. A Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia), no entanto, está facultado para dar por terminada, suspender ou interromper unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, a prestación do servizo de Portal e/ou de calquera dos servizos, sen prexuízo do que se dispuxen respecto diso nas correspondentes Condicións Particulares.